دختر بچه نیمه عریان

گفتیم پوشش این دختر خیلی زننده استافسوس

گفت:بچه است!!چقدر سخت گیری!!

گفتیم دختر است و حیایش،شلوارش کو؟تعجب

گفت:بچه است!!چقدر سخت گیری!!

گفتیم دیگر نخواهی توانست او را نگه داریبازنده

گفت:بچه است!!چقدر سخت گیری!!

گفتیم حجاب را از حالا باید به کودکت بیاموزینگران

گفت:بچه است !!چقدر سخت گیری!!

گفتیم .......

گفت ........

 

 

 

اکنون که چند سال از آن موضوع می گذرد میگوید تو راست میگفتی!! نمیتوانم او را کنترل کنم، مشابه همین اتفاق نیز، 20 سال پیش بین پدرم و یکی از اقوام افتاد ، او هم گفته بود بچه است نباید سخت بگیریم، حالا دخترش در کافی شاپ ها با پسران  نامحرم وعده دیدار می گذارد

 

خودت کردی مادر جان، کسی را سرزنش نکن

خودکرده را تدبیر نیست

 

 

 

گمان نبر که حجاب کودکت را زشت میکند، این دسیسه شیطان است،شیطان گفت او با حجاب زشت میشود تو چرا خام حرفهایش شدی؟ مگر دشمن قسم خورده ات را نمی شناسی؟

 


/ 0 نظر / 6 بازدید